Inloggen
NAVIGATIE

ALGEMEEN

Onderstaande voorwaarden en bepalingen regelen het gebruik van de website van JAVA, met de domeinnaam www.java.eu alsook alle websites die door JAVA werden of zouden worden ontwikkeld, hierna genaamd ‘de Website'.
Deze website is gecreëerd en wordt beheerd door JAVA BVBA, Wingepark 10, B-3110 Rotselaar, BTW BE 0426.511.473, RPR Leuven, voor JAVA BVBA, JAVA FRESH BVBA en verbonden vennootschappen. Voor meer informatie kan u een e-mail sturen via de contactpagina . Door de toegang tot en het gebruik van de Website, aanvaardt de gebruiker zonder enig voorbehoud deze gebruiksvoorwaarden en verbindt hij er zich toe deze na te leven.
Door het gebruik van deze Website wordt er geen enkel juridisch samenwerkingsverband gecreëerd.
Indien één bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasbaarheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden.
JAVA behoudt zich het recht voor om de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen waarbij de gebruiker wordt verzocht om de voorwaarden voorafgaandelijk aan ieder nieuw gebruik na te lezen.
Onderhavige voorwaarden zijn specifieke voorwaarden die enkel betrekking hebben op het gebruik van de website van JAVA, alsook op alle andere internet- en/of netwerkinitiatieven van JAVA, en dienen te worden aangevuld met de Algemene Voorwaarden van JAVA, die integraal van toepassing blijven op de rechtsverhouding tussen JAVA en de klant/gebruiker.
JAVA behoudt zich het recht voor een gebruiker te allen tijde eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot zijn Website geheel of gedeeltelijk te ontzeggen, meer bepaald in geval van een duidelijke schending van de onderhavige voorwaarden door de gebruiker.
Het gebruik van de Website is niet toegelaten in de landen waar het geheel van de onderhavige bepalingen, met inbegrip van deze paragraaf van toepassing is.
Indien de gebruiker niet akkoord kan gaan met de inhoud van deze onderhavige voorwaarden is het enige verhaalsmiddel de Website niet verder te gebruiken.

TOEGANG TOT DE WEBSITE

JAVA stelt alles in het werk om, in de mate van het mogelijke, de toegang tot haar Website 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 te verzekeren, zonder enige garantie dienaangaande.
Deze toegang kan echter worden onderbroken, met name wegens onderhoud en updating, ingevolge storingen of omwille van enige andere technische reden.
De gebruiker is verantwoordelijk voor het goed functioneren van zijn informaticasysteem en zijn internettoegang.
De gebruiker verbindt er zich uitdrukkelijk toe om de optimale werking en de beveiliging van de Website niet te verstoren, bijvoorbeeld door virussen of andere schadelijke bestanden of gegevens te gebruiken of door zich toegang te verschaffen tot bestanden of gegevens waartoe hij geen toegang heeft.

INTELLECTUELE RECHTEN

De Website, met inbegrip van de teksten, de structuur, de lay-out, de grafische bestanddelen, de presentatie, de logo's, de software alsook het geheel van eventuele andere elementen bevat in deze Website, worden beschermd door de intellectuele rechten van JAVA, zijn eventuele leveranciers of partners. Deze intellectuele rechten betreffen onder meer, maar niet limitatief: de databankrechten en de merkenrechten.
Andere product- of bedrijfsnamen vermeld op deze Website, kunnen merken zijn van hun respectieve eigenaars. De gebruiker mag geen informatie, software, product of dienst verkregen op deze sites wijzigen, kopiëren, verdelen, doorgeven, vertalen, verspreiden, weergeven, reproduceren, publiceren, vergunnen met licentie, overdragen of verkopen, noch werken creëren die zijn afgeleid van de voormelde elementen, zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van de rechthebbende of JAVA.
Elke inbreuk op deze intellectuele rechten kan aanleiding geven tot burgerlijke en strafrechtelijke vervolging.
Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van de catalogus van JAVA is ten strengste verboden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemmening van JAVA.

AANSPRAKELIJKHEID

Deze Website is bestemd om algemene informatie te verstrekken over de activiteiten en producten van JAVA en haar eventuele filialen, alsook voor het plaatsen van online bestellingen en inwinnen van klantspecifieke informatie.
JAVA en haar informatieleveranciers zijn niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen of fouten van haar Website en zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen die eruit kunnen voortvloeien voor de gebruiker of derden.
De informatie, producten en diensten die deze Website bevat, kunnen technische en inhoudelijke onjuistheden of tikfouten bevatten. JAVA biedt derhalve geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of de actualisering van de informatie die op deze Website wordt aangeboden.
JAVA is niet aansprakelijk voor onrechtmatige daad, voor onrechtstreekse schade ten gevolge van onderhavige voorwaarden, contractuele- of productaansprakelijkheid of voor welke rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade dan ook, zoals exploitatieverlies, verlies van winst, verlies van kans, (bedrijfs)schade, bedrijfsstagnatie of (personeels)kosten, zelfs indien deze zou voortvloeien uit zware fout of herhaaldelijke fout veroorzaakt door de Website (inclusief de technische werking of onbeschikbaarheid), virussen, computermisdrijven, hacking en zelfs indien JAVA gewaarschuwd werd voor deze schade.
Zo is JAVA evenmin verantwoordelijk voor enige tijdelijke of permanente schade of stoornis veroorzaakt aan de gegevens of het informaticamaterieel van de gebruiker tijdens of naar aanleiding van de toegang tot de Website, het raadplegen van de pagina's van de Website of in het algemeen, de overdracht van bestanden en informaticaprogramma's die de Website uitmaken, naar zijn ontvangstmaterieel. JAVA is in het bijzonder niet aansprakelijk voor de eventuele overdracht van virussen via haar Website.
JAVA is niet aansprakelijk voor het frauduleuze gebruik van haar verspreidingsmiddelen. JAVA wijst alle aansprakelijkheid met betrekking tot enige inbraak in haar informaticasystemen en de plundering van gegevens die daaruit zou kunnen voortvloeien, van de hand. JAVA tracht ongeoorloofde inbraken in haar Website te voorkomen.
In zoverre de Website wordt aangewend voor het plaatsen van online bestellingen is de gebruiker er zich ten volle van bewust dat hij dit operationeel onderdeel zal gebruiken als een goede huisvader en met respect voor de regels, wetten, reglementeringen en van kracht zijnde gebruiken.
Ingeval van problemen tijdens de verzending of bevestiging van een bestelling of ingeval van wijziging van zijn administratieve gegevens, verbindt de gebruiker zich ertoe JAVA daarvan onverwijld in kennis te stellen.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De gegevens die de gebruiker online, via e-mail of per post of op een andere manier verstrekt aan JAVA kunnen verwerkt worden in de geautomatiseerde bestanden van JAVA, haar verbonden vennootschappen, of verwerkers die zij daarvoor aangesteld heeft. Deze gegevens worden, voor zover wettelijk toegestaan, de exclusieve eigendom van JAVA en kunnen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door JAVA aangeboden producten en/of in het kader van de contractuele relatie tussen de gebruiker en JAVA
De gegevens van de gebruiker kunnen eveneens zonder compensatie door JAVA overgemaakt worden aan derden (zakelijke partners, dochterondernemingen) voor direct marketing doeleinden.
De gebruiker kan steeds kosteloos om mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen. Indien de gebruiker geen commerciële informatie van JAVA en/of van derden wenst te ontvangen of indien de gebruiker het gebruik van zijn elektronische contactgegevens voor informatie-/promotiecampagnes en andere direct marketing doeleinden door JAVA wenst te stoppen, dient de gebruiker JAVA hiervan op de hoogte te brengen via de contactpagina . Nadere inlichtingen kunnen bekomen worden bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

HYPERLINKS

 

De webruimten buiten de domeinen en subdomeinen van www.java.eu en in het bijzonder de ruimten waarnaar de gebruiker kan worden verwezen door middel van hyperlinks op de pagina's van deze Website, blijven de alleenverantwoordelijkheid van de houders van die webruimten.
JAVA kan immers geen permanente controle uitoefenen op deze webruimten, noch enige aansprakelijkheid aanvaarden voor hun inhoud, en met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens waartoe daarin wordt overgegaan. De invoeging van deze links houdt geen goedkeuring in van de elementen bevat in deze Website door JAVA.
Links naar de Website van JAVA zijn niet toegestaan zonder diens voorafgaande toestemming.

 

COOKIES

De Website maakt gebruik van cookies om een aantal gegevens voor het comfort van de gebruiker te bewaren en tevens om het gebruik van de Website na te gaan met het oog op verdere verbetering van de informatie en het optimaliseren van de navigatie binnen de Website. In geen geval wordt in deze cookies enige persoonlijke informatie opgeslagen of enige informatie die niet strookt met de geldende wetgeving ter bescherming van de privacy. JAVA en haar leveranciers zullen in geen geval enige gegevens uit deze cookies beschikbaar stellen aan derden. De gebruiker kan echter wel zijn webbrowser zo instellen dat geen cookies kunnen worden weggeschreven op zijn systeem. Dan zal de gebruiker alle informatie in webformulieren telkens volledig opnieuw moet invullen en zijn persoonlijke voorkeuren bij elk bezoek aan de Website opnieuw kenbaar moet maken.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID

Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit (het gebruik van) de Website alsook de toepassing en interpretatie van onderhavige voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht waarbij de rechtbanken van het arrondissement Leuven uitsluitend bevoegd zijn.

Veelgestelde vragen

Betaal ik een waarborg voor rolcontainers?

Sinds einde 2013 is JAVA grotendeels overgeschakeld naar een 4-heksrolcontainer. Deze wijziging kadert in de groene voornemens die JAVA zich heeft gesteld voor de toekomst.

 

Er is een prijsupdate van leeggoed voor deze nieuwe rolcontainer:
- rolcontainer (2 zijhekken en bodem) = € 120
- tussenlegger = € 10 (nieuw)
- kophek = € 20 (nieuw)

Zie bijlage.
 

Hoe kan iemand mij informeren over een mogelijke samenwerking op maat?

U kan met JAVA een samenwerking op maat bespreken.

U neemt hiervoor best contact op met onze consulenten: sales@java.eu of 016 58 99 10.

 

Organiseert JAVA opleidingen?

JAVA vindt opleidingen belangrijk. De interne medewerkers krijgen een aanbod op maat, maar we vergeten ook onze klanten niet! Doorheen het jaar bieden wij onze klanten een uitgebreid aanbod opleidingen en workshops aan.

De opleidingen die momenteel gepland staan, vindt u in onze agenda.

 

 

 

Waar is het distributiecentrum gelegen?

JAVA heeft haar distributiecentrum met de modernste technologie in Rotselaar, Wingepark 10 & 20.

Wilt u het virtueel bezoeken. Volg dan deze link.

Routebeschrijving 

 

 Waar meldt JAVA de allergenen van producten?

JAVA communiceert via de productfiches een overzicht van de aanwezige allergenen op 2 manieren.

 

  1. Via JAVA Online kan u een lijst samenstellen van producten en allergenen, in 1 handig overzicht, in excelformaat.

 

Hoe: maak een label aan (= lijst van bepaalde producten). Klik op Excel, rechtsbovenaan het scherm en uw lijst bevat alle informatie over de geselecteerde producten.

 

2. Bovendien weet u met 1 oogopslag welk allergeen in een product aanwezig is. Er staat naast elk product een icoontje met de aanwezige allergenen. 

 

Klik op het scherm voor een gedetailleerder overzicht. 

Waar vind ik de algemene voorwaarden van JAVA

U vindt de algemene voorwaarden van JAVA helemaal onderaan elke webpagina of via deze link

 

Waar vind ik de certificaten van JAVA?

U vindt een overzicht van de meest recente certificaten op deze pagina

Wat is voedselveiligheid voor JAVA?

JAVA draagt voedselveiligheid hoog in het vaandel. Als distributeur wil JAVA niet enkel een doorgeefluik zijn tussen producent en grootkeuken, maar ook een filter die de producenten alert controleert. 

In juni 2000 leverde deze constante waakzaamheid over de hygiëne JAVA dan ook het HACCP-certificaat op. Eind 2006 behaalde JAVA het ISO 22000-certificaat en een vernieuwing ervan in 2010. Hèt bewijs dat voedselveiligheid en kwaliteit dè hoekstenen zijn van JAVA. Meer info

Hoe kan ik een bestelling plaatsen?

Bestellen kan op verschillende manieren.

 

  • JAVA Online is de e-shop van JAVA Foodservice. Hierin vindt u een volledige lijst van alle artikelen die JAVA kan aanbieden. Tal van zoekfuncties helpen u in het bestelproces. Bij afronding van een bestelling krijgt u een bevesting van datum van levering.
  • U heeft nog geen login voor JAVA Online, maar wenst dit - als klant - te proberen. Vraag uw paswoord aan via support@java.eu

 

 

Kan ik als particulier een bestelling plaatsen bij JAVA?

Indien u koffie wenst aan te kopen als particulier, kan u terecht in de JAVA Shop, Wingepark 20, 3110 Rotselaar. Telefoon: +32 (0) 16 58 99 99 E-mail: sales@tjcc.be, of u kan een bestelling plaatsen via de JAVA webshop: http://shop.tjcc.be.

 

U kan hier terecht voor koffietoestellen, koffie en toebehoren, streekproducten, ...

 

Indien u voeding wenst aan te kopen via JAVA Foodservice, heeft u eerst een klantnummer nodig. Daarna kan u via onze webshop online uw aankopen uitvoeren. 

 

Wenst u een klantnummer? Vul dan even dit fomulier in.

 

 

 

Welke producten heeft JAVA in het gamma?

JAVA beschikt over een menudekkend assortiment en kan voor u een all-in-one leverancier worden van koffie, food en non-food!

 

Het assortiment bestaat uitt: diepgevroren producten, droge voeding, (ultra)verse producten, dieetproducten, non-food producten, toestellen, JAVA koffie en toebehoren.

 

Bekijk onze partnerpagina's voor wat meer inzicht in de leveranciers.

Bekijk onze folders met producten voor meer inzicht in het gamma.